cover image
Szövetség

Meghívó az MVLSZ évi rendes közgyűlésére

2023. május 12. 14:35

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége – a Szövetség Alapszabályának 13. §-a szerint – a Szövetség 2023. évi Rendes Közgyűlését 2023. május 25-én (csütörtök) 11,00 óra időpontban összehívta. A Közgyűlés helyszíne: Duna Aréna, Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.).

A Közgyűlés tervezett napirendjét a Szövetség Elnöksége - az Alapszabály 16. § 1-4. pontjaira figyelemmel, illetve a 21. § 2.28. pontja alapján - az alábbiak szerint határozta meg:

1. A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, a közgyűlés bizottságainak megválasztása.
2. Az Alapszabály 16. § 2. pont a) és c) alpontjaiban meghatározottak szerint:
a. Az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolója
b. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2022. évi éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése
c. Az Ellenőrző Testület beszámolója
d. A 2023. évi szakmai és pénzügyi terv
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. Egyebek

Az Alapszabály 14. § 3. pontja szerint az egyes tagokat megillető képviselők számát az Elnökség által e célra létrehozott eseti bizottság határozatban állapítja meg, és erről az érdekelteket írásban értesíti a közgyűlés összehívásáról szóló értesítés megküldésével egyidejűleg. E határozat ellen bármelyik érdekelt 8 napon belül fellebbezhet a Szövetség Elnökségéhez. Az Alapszabály 14. § 2. pontja alapján meghatározott szavazati pontértéket tartalmazó lista a jelen meghívóban megjelölt linken elérhető. A tagok annyi szavazattal képviseltethetik magukat, ahány szavazattal a lista alapján rendelkeznek. A közgyűlésen összevont (többes) képviseletnek nincs helye. Egy meghatalmazott kizárólag egy szervezet képviseletében járhat el, és a képviselők kizárólag egy szavazattal rendelkeznek.

Az Alapszabály 14. § 4. pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelenteniük azt a személyt (azokat a személyeket), aki(k) szavazati joggal rendelkezve látja (látják) el képviseletüket. A meghatalmazás a jogi személy tag bejegyzett képviselőjének aláírásával érvényes. A közgyűlés megkezdését követően érkező meghatalmazottak szavazati joggal a közgyűlésen nem vehetnek részt. A képviselet bejelentésére alkalmazott mintadokumentum a jelen meghívóban megjelölt linken elérhető.

Az Alapszabály 15. § 1. pontjának megfelelően a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők ötven százaléka plusz legalább egy képviselő jelen van.

Az Alapszabály 16. § 4.1. pontja szerint a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A hivatkozott paragrafus 4.2. pontja szerint a napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az Alapszabály 18. §-a szerint a közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felének "igen" szavazatával hozza. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Alapszabályban meghatározott esetekben, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak a szavazatok egyharmadával indítványozzák.

Az Alapszabály 15. § 2. pontja szerint, ha a közgyűlés az összehívás eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, úgy a közgyűlést el kell halasztani és meg kell ismételni.
A megismételt Közgyűlés időpontja: 2023. május 25. napja 12,00 óra.
A megismételt Közgyűlés helyszíne: Duna Aréna, Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.).

A megismételt Közgyűlés – az Alapszabály 15. § 2. pontjára figyelemmel – az eredeti napirendi pontokban a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazati pontértéket tartalmazó lista, a képviselet bejelentésére alkalmazott mintadokumentum, valamint Közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések a tagszervezeteknek megküldésre kerültek (a megkapott linken, jelszóval elérhetőek).

Budapest, 2023. május 10.

A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége nevében

Madaras Norbert
elnök
Szövetségi hírek